جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش زیره 1398/11/2 1398/10/24 1398/11/1
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده بهره برداری از سه قطعه باغ به روش مساقات ، کشت و صنعت باغات 1398/11/1 1398/10/22 1398/10/30
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/10/29 1398/10/23 1398/10/28
4 شرکت قند تربت حیدریه فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود ۳۰,۰۰۰ متر مربع در استان مازندران – شهرستان بابل - شرکت قند تربت حیدریه 1398/10/28 1398/10/18 1398/10/26
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده مشارکت در احداث باغ انگور کشت و صنعت انابد 1398/10/28 1398/10/7 1398/10/28
6 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش دانه هندوانه آجیلی در حدود 28تن 1398/10/10 1397/9/30 1398/10/10
7 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش جو داخلی در حدود 480تن 1398/10/10 1398/9/30 1398/10/10
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/9/30 1398/9/25 1398/9/28
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده مزارعه کاری زمین های زراعی کشت و صنعت باغات (نوبت دوم) 1398/9/23 1398/9/14 1398/9/21
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته (فازدو)سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان / کشت و صنعت تربت حیدریه 1398/9/17 1398/8/11 1398/9/16
12345678910...صفحه آخر