جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/8/28 1398/8/26 1398/8/27
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته (فازیک) سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان / کشت و صنعت انابد کاشمر 1398/8/23 1398/8/11 1398/8/22
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول روغن تصفیه نشده زیتون (فرابکر)سازمان موقوفات کشاورزی جنوب خراسان(نوبت دوم) 1398/8/23 1398/8/18 1398/8/22
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول خرما زاهدی سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان (نوبت دوم) 1398/8/23 1398/8/18 1398/8/22
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول عناب خشک (نوبت دوم) سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان 1398/8/23 1398/8/18 1398/8/22
6 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش تعداد 200رأس میش آبستن و 110 رأس بره نر برولا افشار حاوی ژن دوقلو زا 1398/8/22 1398/8/11 1398/8/22
7 شرکت قند تربت حیدریه مزایده فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30,000 متر مربع در استان مازندران شرکت قند تربت حیدریه 1398/8/11 1398/7/30 1398/8/9
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول عناب خشک سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان 1398/8/11 1398/8/1 1398/8/9
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول خرما زاهدی سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان 1398/8/11 1398/8/1 1398/8/9
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول روغن تصفیه زیتون نشده (فرابکر)سازمان موقوفات کشاورزی جنوب خراسان 1398/8/11 1398/8/1 1398/8/9
12345678910...صفحه آخر