مأموریت


سازمان اقتصادی رضوی با هدف ایجاد ارزش افزوده و حداکثر نمودن سود شرکت ها و مؤسسات تابعه خود با استفاده از فن آوریهای نوین مدیریتی و از طریق ارتقاء سطح علمی کارکنان، بعنوان منشاء هر گونه تحول و نوآوری در سازمان، به هدایت و حمایت فعالیت های اقتصادی شرکت های زیر مجموعه خواهد پرداخت.
سازمان اقتصادی رضوی به منظور رشد، توسعه و افزایش سهم بازار خویش به استقرار مدل اقتصادی مناسب و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی سودآور و نیز سرمایه گذاری های پربازده مبتنی بر تکنولوژیهای نو، اعتبار نام رضوی و مزیت های رقابتی اهتمام خواهد داشت و تولیدات و خدمات خویش را با مطلوب ترین کیفیت در اختیار ذینفعان قرار خواهد داد.